Дыққатқа ылайық жерлер

  Өзбекстан әййемги тарийх ҳәм бай мәдениятқа ие мәмлекет болып табылады. Бай архитектуралық мийраслар, сан-сансыз тарийхый естеликлер, шығысона базарлар ҳәм заманагөй саўда орайлары, кем ушрайтуғын қорық жерлер ҳәм тәбий бағлар, көркем онерорийлар ҳәм дем алыў мәканлары - мәмлекетимизде ҳәр ким өзи ушын қандайда бир көриўи ҳәм қайда дем алыўы мүмкин.

  Өзбекстан архитекторчилиги айриқша ҳәм рең-баранг болып табылады. Ҳәзирги глобалласыў шараятына қарамай, мәмлекетимизде ҳәр жылы дүнядан миллионлап саяхатшылар келетуғын ең әййемги архитектуралық мийраслар өтмиштен қалған естеликлери сақланып қалған. Атақлы архитектуралық ансамбллар Ташкент, Самарқанд, Хива, Бухара, Термиз, Қаласысабз, Қоъқон ҳәм басқа қалаларда жайласқан. Жәҳәнға атақлы архитекторшылық ең жақсы ғәзийнелеринен Пой-Калон, Исламхоъжа, Ляби-Хауз, Регистон, Султан -Саодат, Жомий, Сузук-Әке архитектуралық ансамбллары, Пахлавон Маҳмуд комплекси ҳәм басқа көплеген архитекторшылық ансамбллары бар. Булардың барлығы Өзбекстан аймағының орта әсирлерде Уллы Жипек жолының орайлық буўыны болғанлығы, соның менен бирге, 14—16 -әсирлер ҳәм Темурийлар дәуиринде ислам архитекторчилигининг гуллеп-жаснаўы менен байланыслы. 16 -асирде Шайбонийлар.

  Данықлы медресе ҳәм минарлар, мүқаддес мазарлар, саўлатлы ансамблъ ҳәм естелик комплекслерин, сырлы некрополъ ҳәм мәкан-жайлар, қорғанлар ҳәм сарайлар - көплеген архитектуралық естеликлер ҳәр бир саяхатшына мәмлекеттиң қәлеген ноқатына саяхат қылыў ушын айриқша жөнелис таңлаў имканиятын береди. Өзбекстан үлкен археологик мийрасларға ие. Оның аймағында көплеген қорғанлар ҳәм халық пунктлери әмелдеги болып, олардың ең әййемгилери еллинистик дәуир тийисли.
  Өзбекстанның материаллық археологик естеликлери:

  • Әййемги Кемпиртепа мәкан-жайы, илимпазлар оны Македонияның жоғалған қаласы - таң қалғандай Александрия Октсиана деп атаўған;
  • Самарқанд шетиндеги әййемги Афрасиёб мәкан-жайы ;
  • Әййемги Хорезм қорғаны - Жомпик-қорған ҳәм басқалар.

  Өзбекстанда ислам мәдениятының орайы ретинде диний ғайраткерлер ҳәм тарийхый шахсларға сыйыныў мазарлары көп. Гөр мәденият, пән, динге сыйыныў ғайраткерлери, тарийхда өзин көрсеткен белгили шахс көмиў етилген жай. Журтымызда ең атақлы мазарлар : Темурийлар - Гур-әмир мазары, Самарқанддаги Хоъжа Дониёр мазары, Бухара дағы жети әўлие (7 байрам ) қабри, халық шайыры ҳәм қаҳарман Пахлавон Маҳмуд мазары. Хивада ҳәм басқа көплеген.

  Өзбекстанның саўлатлы архитекторчилиги тарийхый ымаратлар, атап айтқанда, мүқаддес мазарлар, мешитлер, диний сарай комплекслерин ҳәм медреселер менен аңлатпаланады. Медресе - мектеб (басланғыш мектеп) ден кейин киретуғын мусулман тәлим шөлкеми. Орта әсирлерде медресе ислам динин үйретиўши бирден-бир жоқары оқыў журты болып, оны белгили илимпазлар ҳәм динге сыйыныў ғайраткерлери тамамлаған. Өзбекстанда ең атақлы медреселер Ташкент, Самарқанд, Бухара, Хива ҳәм басқа қалаларда жайласқан. Диний ымаратлардан Уллыбек, Шердор, Алтынқори, Коъкелдош медресеси, Абдулазизхон медресеси, Муҳаммад Аминхон медресеси ҳәм басқалар бар.

  Мешитлер мусулманлар ушын жәмәәтлик сыйыныў жайлары болып табылады. Өзбекстанда олардың саны 2 миңнен аслам. Олардың көпшилиги ҳәр жылы миңлаған саяхатшылардилық өзине тартатуғын архитектуралық мийраслар өтмиштен қалған естеликлери болып табылады. Өзбекстан аймағындағы ең әййемги мешитлерден бири Бухара дағы Мағоқи Сатыўшыы ҳәм Наваий ўәлаятындағы Дегарон мешити болып табылады.

  Қағыйдаға көре, ири мешитлерге тутас аймақта дәстүрий безеўлер менен безетилген минарлар, мешиттеги кең намазханалар ҳәм басқа зәрүрли ымаратлар қәдди ретлеген. Өзбекстан текғана тарийхый архитектура естеликлерине екскурсияларни, бәлки шаңарақ ҳәм дослар менен қызықлы демалыс жайларын да усыныўы мүмкин.

  Тема бойынша бағлар ҳәм бағлар, аквапарклар ҳәм жүзиў ҳәуизлери, боулинг ҳәм голъф клублары, караоке ҳәм барлар - бул ерда ҳәр қандай талғам ушын дем алыў ушын жай таңлаўыңыз мүмкин.

  • view_icon 788
  Ақырғы жаңаланыў : 2022-12-20 11:53:59