Туризм түрлери

  Өзбекстанда туризмнинг уш тийкарғы түри әмелдеги: кирисиў, шығыў ҳәм ишки туризм. Кирисиў ҳәм ишки туризмга тийкарғы ҳәм арнаўлы туристик өнимлер киреди: туристик дыққатқа ие жайларға екскурсиялар; мыйманханалар, дем алыў мәканлары, курортлар, көркем онерорийлар, саяхатшылық аўыллары, үй-лагерлар, лагерларда жайластырыў; миллий тамақлар ҳәм виноларды татиб көриў; ўаестиваллар ҳәм  байрам илажларында қатнасыў ; мәмлекет бойлап қолай ҳәрекет.

  Өзбекстанда саяхат ҳәм дем алыстың барлық түрлерин спорт, етник, жаслар, екологиялық, гастрономик, медициналық, материаллық, илаж, зыярат, көркем әдебиятқа байланыслы, қысқы, велоспорт ҳәм басқа туризм түрлерине болыў мүмкин, олардың айырымлары ушын мәусимийлик, бул жөнелисти таңлаўда итибарға алыў керек. Өзбекстанға келген саяхатшылар өз мақсетлери ҳәм жыл ушын жойбарластырылған бюджетке муўапық, жалғыз, дослары ямаса шаңарағы менен ямаса саяхатчиларни алдынан жойбарластырылған маршрут бойлап қызықлы ҳәм тынышсызланыўлы жайларға жүргизетуғын гид менен саяхат етедилер. саяхат.

  Мәмлекетте жүдә көп саяхатшылық компаниялары киши бир күнлик тар мақсетли түрлерден тартып көп күнлик қурамалы тур бағдарларыға шекем, атап айтқанда, мәмлекеттиң ең зәрүрли ҳәм атақлы дыққатқа ие жайларына келиў, қайсы саяхатшыларға буйыртпа бериў сыяқлы кең түрдеги туристик хызметлерди усыныс  етедилер.жақсы дем алыўы, интеллектуал ҳәм ўаизикалық күшин қайта тиклеўи, саламатлығын беккемлеўи, Орта Азия ҳәм Өзбекстанның жергиликли мәденияты менен танысыўы, байрам, коънгилочар ямаса спорт программалары ҳәм илажларында қатнасыўы, көргезбе ҳәм ярмаркаларға келиўи, күнделик ҳәм хожалық  буйымларды сатып алыўы мүмкин; соның менен бирге, кем ушрайтуғын өнимлер ҳәм сувенирлар.

  ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИ
  Өзбекстанда жыл сайин халық аралық стандартларға жуўап беретуғын пүткил мәусимий дем алыў мәканлары көбейип барып атыр. 

  Бостанлық ўәлаятындағы «Амирсой», «Шимён» ҳәм «Белдерсой» дем алыў мәканлары, Топаркоъл, Айдаркоъл жағасындағы дем алыў мәканлары, «Букҳара Десерт Оасис & Спа» саяхатшылық кластери ҳәм басқалар усылар гәпинен болып табылады.
  Өзбекстан курортлари тәбияат қоъйнида қолай турар жай, сапалы тамақ ҳәм жақсы дем алысты усыныс етиўи мүмкин.

  Соның менен бирге, Өзбекстанда сапалы медициналық хизмет көрсетиў ҳәм жақсы дем алыў имканиятын беретуғын көркем онерорийлар көбейди. Қағыйда жол мененде, олар пүткил организмдиң искерлигин емлеў ҳәм жақсылаў ушын тәбий қураллар менен атақлы болған курорт аймақларында жайласқан. Ташкент, Жиззақ,   Сурхондарё ҳәм республиканың басқа ўәлаятларындағы көркем онерорийлар усылар гәпинен болып табылады.

  ТАБИИЙ ҲУДУДЛАР
  Өзбекстанның тәбий зоналары шөл ҳәм таўлардан ибарат. Қолай ықлым ҳәм географиялық жайласыў мәмлекетимиздиң ҳәр бир аймағында агротуризм ўаермер хожалықлары, екомарказлар ҳәм тәбий аймақларды шөлкемлестириў имканиятын береди. Хорезм ўәлаятының агротуристик хожалықлары, Сирдарё ўәлаятындағы аңшылық орайы - Қалгансир, Қорақир коълидаги екотуризм орайы, Сайхун қорық жериндеги тоғайзорлар ҳәм басқалар усылар гәпинен болып табылады.

  Қалгансир Сирдарё ўәлаятындағы аңшылық орайы. Бул аймақ әййемгинен текғана Сирдарёдаги аңшылар ҳәм балықчилар арасында атақлы болып, бәлки ҳәр жылы жүзлеген аң ышқыпазларын топлайды. Бул жерде шет еллик ҳәм жергиликли саяхатшылар ушын балық тутыў ҳәм аң қылыў ушын барлық шараят жаратылған. Бул аймақта аң мәусиминиң ең қызғын дәуиринде жабайы чоъчқа, қырғаўыл, жабайы үйрек, ғаз ҳәм басқа ҳайўанлар овланади. Гөззал дәря, жабайы тәбияат, ўааунанинг түрли-туманлығы, соның менен бирге, саяхатшылар жасаўы ушын ҳәр қыйлы шараятлар - бул регионға келиў ушын жақсы себеп болып табылады. Бул ерда сиз өз үйинде қалыўыңыз ямаса шатырлар қурыўыңыз мүмкин. Сайхун қорық жериниң тоғай орманлары Сирдарё ҳәм Амударя сыяқлы Орта ҳәм Орта Азияның шексиз дәрялары арқалында жайласқан ғайрыоддий шозылған оазислер болып табылады. Тоғай орманлары кең өсимлик ҳәм ҳайўанот дүнясына айналған. Бул жерде айриқша микроклимат ҳәм айриқша сырлы орталық жарататуғын атақлы Азия тераклари өседи.

  Қорақир коълида екотуризм орайы ҳәм де Бухарадан 40 км узақлықта жайласқан орман ҳәм аңшылық хожалығы аң туризмига қәнигелескен. Орайдың майданы он еки мың гектарды қурайды. Қызиғи сонда, гөззал екомарказ ҳәм Қорақир коъли шөлнинг ортасында жайласқан болып, бул ерда текғана балық тутыў, бәлки аңшылық да раўажланған. Өзбекстанның барлық аймақларындан халық екомарказга тәбияат қоъйнида ат ҳәм түе сейил етиў, жабайы ҳайўанларды тутыў, шыпабахш булақларда шөмилиўден заўық алыў ушын келеди.

  МИЛЛИЙ БОҒЛАР ВА ҚОЪРИҚХОНАЛАР
  Өзбекстан тәбияаты аса түрме-түр болып табылады, сол себепли мәмлекетимиз өсимлик ҳәм ҳайўанот дүнясын сақлап -әлпешлеўде қорық жерлер, тәбий бағлар, қорық жерлер, питомникларнинг ролин артықша баҳалаб болмайды. Өзбекстанда көплеген биотсенозлар ҳәм екотизимларни қамтып алыўшы қорғаўланатуғын аймақлардың жеткиликли дәрежеде тармағы бар.

  Бүгинги күнде Өзбекстанда 8 қорық жер, 2 миллий тәбияат бағы, 9 мәмлекет қорық жери, соның менен бирге, кем ушрайтуғын ҳайўанлар түрлерин көбейтиў бойынша «Жейрон» республика екомаркази бар. Өзбекстан Қызыл китапына ҳайўанлардың 184 түри, атап айтқанда, қустың 48, сутемизувчиларнинг 25 түри киритилген.

   ШАҲАР ПАРКЛАРИ
  Өзбекстанлықлар ҳәм мәмлекетимиз қонақларының бос ўақытларын өткериў ушын ең ардақлы мәкан - дем алыў ҳәм мәденият бағлары. Өзбекстанның барлық қалаларында түрли тематикалық жөнелислерге ие дем алыў бағлары, екология ҳәм етно бағлар, көркем әдебиятқа байланыслы ҳәм мемориал бағлар бар. Қала дағы атақлы дем алыў бағлары қатарында Наманган қаласындағы «Аңызлар ойпатлықси», Ташкент қаласындағы «Сортроъз» ҳәм Екопарклар, Андижан қаласындағы Бобур атындағы дем алыў бағы ҳәм басқалар бар.

  Өзбекстан текғана тарийхый архитектура естеликлерине екскурсияларни, бәлки шаңарақ ҳәм дослар менен қызықлы демалыс жайларын да усыныўы мүмкин.
  Тема бойынша бағлар ҳәм бағлар, аквапарклар ҳәм жүзиў ҳәуизлери, боулинг ҳәм голъф клублары, караоке ҳәм барлар - бул ерда ҳәр қандай талғам ушын дем алыў ушын жай таңлаўыңыз мүмкин.

  СПОРТ ОБЪЕКТЛАРИ
  Өзбекстанда спортты раўажландырыўға үлкен итибар қаратылып атыр. Халық аралық майданда ериўилаётган жоқары спорт жетискенликлери, мәмлекетимизде көплеген спорт имаратлары бар екенлиги буның дәлили болып табылады. Бүгинги күнде олардың саны 50 миңнен аслам.

  Атап айтқанда, «Қумай Арена», «Пахтакеш», «Миллий» стадионлари, теннис кортлари, ат спорты клублары, муз майданшалары ҳәм басқалар.

  • view_icon 209
  Ақырғы жаңаланыў : 2023-03-06 20:28:08